ביטוח בריאות לעובד זר - החובה והזכות

נכתב ע"י: נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ | 16.012.2016, עודכן 01.03.2019

הטבה יחודית לגולשי אתר זה: 5.90 ש"ח ליום ביטוח בריאות לעובד זר בענף הסיעוד עם ההרשמה בחברת גיל עד בע"מ !
  תודה, אני רוצה להצטרף למקבלי ההטבה בכפוף לתנאי האתר.

א.    מה בין מעמד לבין ביטוח בריאות של עובד זר
"עובד זר" - עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה;
כך מוגדר עובד זר בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991, פרק א': סעיף 1. הגדרות (תיקון: תש"ס, תשס"ג, תשס"ה, תש"ע). שאלת קיום אשרת עבודה/שהייה או תוקף האשרה של העובד אינה רלוונטית לעניין ביטוח בריאות הואיל והקריטריון הקובע הוא האם העובד עונה על ההגדרה של "עובד זר" ולא האם הוא שוהה בישראל כחוק אם לאו.

זכאותו של "עובד זר", שמעמדו אינו חוקי, לטיפול רפואי, מובהרת באתר המל"ל בנושא "מידע לעובד הזר" תחת הסעיף "הזכות לשרותי בריאות", כדלהלן:
"מכח הסמכות המוקנה לו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991, (להלן- חוק עובדים זרים), התקין שר הבריאות צו הקובע הסדר מפורט ומחייב לביטוחו של עובד זר בישראל, במסגרת ביטוח רפואי פרטי. צו זה הוחל מראשיתו גם על עובדים זרים השוהים בישראל שלא כדין (ההדגשה של מחבר המאמר), אך הוא מקנה זכויות לשרותי בריאות פחותים מאלו שלהם זכאי תושב ישראל (בנושא זה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, שנדחתה בעניין מריה פילורה). נוסף על האמור, עומדות לעובד זר הזכויות המוקנות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, שאינן מותנות בתושבות (מטבע הדברים, מדובר בזכויות מצומצמות ביותר, ובמצבים רפואיים המחייבים התערבות דחופה)."

ב.    חובת המעסיק לביטוח בריאות לעובד זר
החובה לשאת בעלות הטיפול הרפואי, כמתחייב על פי צו עובדים זרים, תחול על חברת הביטוח, בכפוף לקיום פוליסה שרכש המעסיק עבור העובד. אך אם לא נערך ביטוח כחוק תחול על המעסיק חובת התשלום בגין טיפול רפואי לעובד.
בנוסף, מעסיק אשר לא רוכש לעובד זר המועסק על ידו את סל שרותי הביטוח אשר נקבע בחוק  עובדים זרים(באמצעות פוליסת ביטוח), עובר עבירה פלילית, וחושף עצמו לתשלום קנסות כבדים ואפילו לעונשי מאסר על פי החוק.
 
נתונים בעניין הקנסות המוטלים על מעסיקים ניתן למצוא במכתב מיום 02/11/2011 מאת ד"ר נתן גלעד ממרכז המחקר והמידע של הכנסת אל ח"כ ניצן הורוביץ, יו"ר הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, בעניין ביטוח רפואי לזרים העובדים בישראל (מעקב), מתברר כי: "לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה מוטלים קנסות על מעסיקי עובדים זרים שהעסיקו עובדים זרים ולא וידאו שלעובדיהם תהיה פוליסת ביטוח רפואי בתוקף."
על כל עובד זר ללא ביטוח נקנס המעסיק ב- 5,000 ₪. להלן נתונים על מס' הקנסות שהוטלו על מעסיקים ע"י רשות האוכלוסין ההגירה, על העסקת עובד זר ללא ביטוח רפואי:

שנה      מס' קנסות שהוטלו
2008    205
2009    195
2010    95
2011    189


ג.    הרכב אוכלוסיית הזרים
השוהים הזרים בישראל עובדים בענפי סיעוד, בניין, חקלאות תעשייה ושירותים לרבות מסעדות, ומומחים. חלקם לא מועסקים עקב ניידות בין מעסיקים או עקב שהייה במתקני מעצר.

מהו אם כן היקף האוכלוסין הכולל הנזקק לביטוח בריאות ?
מתוך נתוני זרים בישראל, מהדורה מס' 1/2012, מחודש ינואר 2012 , אוכלוסיית הזרים בישראל נכון ל- 3/12/2011  מתחלקת ל-4 קבוצות, באופן הבא:

 מעמדסכ"ה 
 הערה
עובדים זרים חוקיים 74,778 זרים בעלי אשרות עבודה ב/1 או ב/2 תחת היתר תקף בענפי סיעוד, בניין, חקלאות, תעשייה ושירותים.
עובדים זרים לא חוקיים
 14,118 זרים שהיו במעמד של עובדים זרים חוקיים אך כרגע אינם עונים על קריטריון אחד לפחות של הגדרה זו.
תיירים ללא אשרה בתוקף
 95,000 אומדן זרים מארצות לא מפותחות שנכנסו לישראל כתיירים בשנים 1995-2010 ונותרו ללא אשרה בתוקף בסוף שנת 2010. משערים שרובם עובדים באופן לא חוקי. המקור: הלמ"ס-הודעה לעיתונות מ- 31.7.11.
מסתננים שנכנסו לישראל
 54,497 זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסו בגבול או בתוך הארץ. רובם מקבלים הגנה קבוצתית ומוכרים כמבקשי מקלט בעלי אשרת שהייה 2(א)(5).
סכ"ה אוכלוסיית הזרים
 238,393 לא כולל כ- 2,000 ילדי עובדים זרים חסרי מעמד, כמעט כולם עד גיל 8. ילדים אלו זכאים לקבל שירותי חינוך ובריאות מהמדינה אף שהמדינה לא העניקה להם מעמד מתוקף האמנה לזכויות הילד (ישראל אשררה את האמנה ב- 1991) וחוקים כגון חוק חינוך חובה, התשי"ט-1949. *


* המממ, דר' גלעד נתן, בנושא הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל, ילדי שוהים לא חוקיים.

ד.    אכיפה והעדר ביטוח בריאות
אוכלוסיית העובדים החוקיים, 74,778 בני אדם, מבוטחת כחוק ע"י מעסיקיהם, ממספר סיבות עקריות:
-    לשכות פרטיות מחוייבות בהתאם לנוהל לוודא שהמעסיק ערך פוליסת ביטוח בריאות עבור העובד. מנכ"ל החברה או מיופה כוחו מאשר זאת בחתימתו בשני מקרים: בעת רישום העובד והמעסיק בלשכה באמצעות מת"ש ובעת מתן אישור הלשכה לחידוש האשרה לעובד במשרד הפנים.
-    ישראלי המבקש להזמין עובד זר בתחום הסיעוד ואשר קיבל היתר להעסקת עובד זר מיחידת הסמך במקום מגוריו יוכל להזמין עובד זר, בכפוף להצהרת מעסיק שלא להעסיק עובד זר ללא ביטוח רפואי.
-    חברות כ"א ועמותות, לפחות חלקן, מתנות תשלום גמלת סיעוד לעובד בקבלת עותק של פוליסת ביטוח בריאות בתוקף.
-    חברות הביטוח המפיקות את פוליסות הביטוח מדווחות למשרד הפנים ולסוכני הביטוח על ביטול פוליסות, דבר שגורם בדר"כ לחידושן.
-    מעסיקים ככלל מעדיפים להמנע מקנסות ולקיים את החוק כלשונו, אך עדיין יש מקום להגברת האכיפה.

מנגד, קיימת אוכלוסייה המונה כ- 163,615 בני אדם לרבות פליטים, תיירים שאשרת שהייתם פגה, מסתננים ומבקשי מקלט שאינם מועסקים או מועסקים בחלקם בדרך לא חוקית. אותם עובדים לא חוקיים חשופים להעדר נכונות מצד חלק מן המעסיקים לממן פוליסת ביטוח בריאות - כנראה מטעמים כלכליים, וכן מחששם להחשף כמעסיקים לא חוקיים. הטיפול הרפואי לאוכלוסיות אלו ניתן איפוא מכח חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996.
במסמך שנכתב ע"י דר' נתן גלעד עפ"י בקשת ח"כ ניצן הורוביץ, בנושא: לא ישראלים בישראל תמונת מצב, 2011-2010, מתייחס המסמך לאוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט "המטילים נטל כבד על מערך האשפוז בישראל. מאחר ששירותי רפואה מונעת וטיפול רפואי בסיסי אינם זמינים לחסרי ביטוח רפואי, הם באים לבתי החולים בשלב שבו הבעיות הרפואיות שהם סובלים מהן מורכבות וקשות, והטיפול הנדרש, הניתן להם לפי חוק, גורם לבתי-החולים הוצאות גדולות הרבה יותר מהטיפול באוכלוסיית המבוטחים. החובות האבודים (חובות פרטיים) של בתי-החולים בישראל מסתכמים במאות מיליוני ₪ מדי שנה בשנה."

להערכת המחבר בעיית העדר ביטוח בריאות נפוצה גם בקרב כ- 3% מן העובדים הזרים השוהים כחוק בישראל אשר סיימו את עבודתם אצל המעסיק ומחפשים מעסיק חדש. מדובר באוכלוסיית עובדים זרים צעירה שהגיעה לישראל באשרות כניסה ב/1 כחוק ועברה בדיקות רפואיות עוד בארץ המוצא, טרם הכניסה לישראל, ונמצאה כשירה לעבודה.
אומנם בתקופת המעבר בין המעסיקים בדרך כלל אין עדיין לעובדים הזרים גורם שיממן עבורם את פוליסת ביטוח הבריאות אך למעשה פתוחה בפניהם האפשרות לממן את הפוליסה על חשבונם במשך תקופת ביניים קצרה יחסית, עד שימצא עבורם מעסיק חדש.  העובדים נמנעים על פי רוב מניצול אפשרות זאת בתקווה כי הלשכה הפרטית תאתר עבורם בהקדם מעסיק שיממן את פוליסת הבריאות מכיסו.

ה.    סירוב חברת הביטוח למתן שירות
סעיף 1.2 בזכותון לעובד זר קובע: "אם חברת הביטוח מסרבת לכסות מצבים או טיפולים מסוימים, ניתן לערער על החלטה זו. במקרים רבים יש להגיש את הערעור תוך 21 ימים מיום קבלת הודעת הסירוב מהחברה. ניתן לפנות לארגונים הרשומים בסוף החוברת לקבלת עזרה בנושא זה."
להלן רשימת הארגונים בהם ניתן להסתייע:

שם הארגוןטלפון
כתובת
לשכה לסיוע משפטי ת"א03-6932743הנרייטה סולד 4, ת"א
קו לעובד-סניף ת"א03-6883766נחלת בנימין , ת"א
קו לעובד-סניף חיפה04-863350הרצל 18, חיפה
קו לעובד-סניף י-ם02-6242801ינאי 6, ירושלים
קו לעובד-סניף ב"ש08-6239619רגר 19, באר שבע
מוקד סיוע לעובדים זרים03-5602530החשמל 33, ת"א
רופאים לזכויות אדם (ישראל)03-6873718גולומב 52, ת"א
שגרירות פיליפינים03-5461499בני דן 18, ת"א
שגרירות תאילנד09-9548412אבא אבן 1, הרצליה, ת.ד. 2125
שגרירות סין
09-9548412בן יהודה 222, ת"א
שגרירות הודו                    
03-5291999הירקון 140, ת"א
שגרירות סרי לנקה
03-5277638ג'ין ג'ורס 4, ת"א
שגרירות מולדובה03-5231000
רמברנט 38, ת"א


 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט