חדשות הסיעוד

הידיעות מופיעות לפי מועד פרסומה באתר, כך שהידיעה האחרונה תופיע בראש העמוד.

ידיעה מס' 27. הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה | 12/05/2020
אל הלשכות הפרטיות המורשות בענף הסיעוד:
אין להנחות את העובדים הזרים לפדות את ימי החופשה אשר נצברו להם עם סיום ימי השנה הקלנדרית, אלא אך בעת בה יובאו לסיום כחוק, יחסי עובד- מעביד
.
הרחבה: הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה | 12/05/2020


ידיעה מס' 26.
מידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים | 07/04/2020
מידע לעובדים זרים, למסתננים ולמעסיקי עובדים זרים שיוכלו לצפות דרך שירות זה גם בפרטי הרישיון שלהם ובסכומי הפיקדון שהופקדו עבורם על ידי המעסיק.
הרחבה: למידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים | 23/06/2019

ידיעה מס' 25. הארכה אוטומטית של היתר להעסקת עובד זר | 16/03/2020
בהנחיית שר הפנים ח״כ אריה דרעי, הוחלט לבצע הארכת היתרי העסקה באופן אוטומטי וללא תשלום אגרה מעתה ועד ליום 30/06/2020.
הרחבה: לאור המצב: רשות האוכלוסין וההגירה תאריך היתרי העסקה בענף הסיעוד למטופלים


ידיעה מס' 24. הקלות זמניות למטופלים סיעודיים הנזקקים לסיוע עובד זר | 16/03/2020
בעקבות התפשטות מגפת קורונה, ומניעת כניסתם של עובדי סיעוד זרים מחו"ל אישר שר הפנים, אריה דרעי, הקלות עבור מטופלים סיעודיים, למרות שהוכיחו שהייה בבידוד.
מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי הוחלט על שורת הקלות כמפורט בהמשך.
הרחבה:לאור המצב: שר הפנים דרעי החליט על הקלות למטופלים סיעודיים בעלי היתר הנזקקים לסיוע עו"ז


ידיעה מס' 23.
נוסח חוזה העסקה בענף הסיעוד-העסקת עובדים זרים | 03/02/2020
נוסח חוזה העסקה לשימוש בענף הסיעוד-העסקת עובדים זרים.
פורסם לשימוש הציבור, נוסח לחוזה העסקה בסיעוד בעברית ובאנגלית שהוראותיו תואמו מול משרד העבודה והרווחה.
מקורות: 1. נוסח חוזה העסקה בענף הסיעוד-העסקת עובדים זרים | רשות האוכלוסין וההגירה | 03/02/2020
           2.
הודעה לציבור המעסיקים | רשות האוכלוסין וההגירה, האגף להסכמים בילטרליים | 03/02/2020

ידיעה מס' 22.  בינואר 2020: קצבת סיעוד ברמות 4 עד 6 גדלה | 26/12/2019
בחודש ינואר 2020 תיכנס לתוקף הפעימה השנייה ברפורמה בקצבאות הסיעוד.
במסגרת הפעימה השנייה נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 4, 5 ו-6. העדכון יהיה אוטומטי לזכאים.

הרחבה: ערכי גמלת סיעוד בכסף | 26/12/2019

ידיעה מס' 21. הסכמים בילטראליים עם מדינות מקור של עובדי סיעוד זרים | 01/12/2019
מדינת ישראל התקשרה בהסכם בילטראלי לתיווך הוגן חוקי ומפוקח של עובדים זרים ממדינת הפיליפינים, והיא פועלת להתקשר בהסכמים בילטראליים עם מדינות המקור נוספות של עובדים זרים. זאת, בין היתר ,על מנת להבטיח גיוס עובדים זרים בעלי הכשרה מתאימה, ללא פגיעה בזכויותיהם וללא גביית עמלות בניגוד לדין כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מס'  4024 מיום  31.07.2005 ובהחלטות ממשלה מאוחרות בעניין זה. החל מהמועד שיקבע לתחילת יישום ההסכם הבילטראלי, הלשכות יהיו רשאיות להביא עובדים זרים מחו"ל רק ממדינות איתן התקשרה ישראל בהסכם בילטראלי ורק באמצעות הגורמים המפוקחים כפי שיקבע בנוהל הביצוע שיפורסם על ידי יחידת ההסכמים הבילטרליים ברשות .עקרונות ההסכמים הבילטראליים והתאריכים הצפויים לתחילת יישומם, פורסמו בחוזר מנהל מינהל 18/19 מיום 15.09.19 המהווה חלק בלתי נפרד מנוהל 9.2.0001 מיום 01.12.19 כל עוד לא שונה או עודכן. יצויין כי תלויה ועומדת עתירה של ארגון אחיעוז לבג"ץ בקשר ליישום ההסכמים הבילטרליים וכי הרשות תפעל בהתאם לכל החלטה/פסק דין שינתן על ידי בג"ץ בתיק האמור.
מקור: 1. סעיף 6.7.18 בנוהל עובדים זרים בענף הסיעוד | 01/12/2019
        2.
חוזר מנהל מינהל
18/19 | 15/09/19 
 
ידיעה מס' 20.  ועדת הכספים אישרה את עדכון שיעורי הקצבאות של ניצולי שואה בעלות שנתית כוללת של 100 מיליון ₪ | 20/02/2019
גמול המינימום יעודכן במצטבר ב-50 ₪ לחודש ודרגות הנכות הגבוהות מ-50% ומעלה יעודכנו ב-200 ₪ לחודש במצטבר.
הוועדה אשרה היום עדכון רטרואקטיבי לשיעורי התגמולים מה-1 באוקטובר 2017 ועדכון נוסף מה-1 באפריל 2018 ואילך. 

הרחבה: ועדת הכספים אישרה עדכון שיעורי הקצבאות של ניצולי שואה | 20/02/2019

ידיעה מס' 19.
עדכון בעניין הסדרים בילטראליים להבאת עובדי סיעוד זרים |  15/10/2018
בימים אלו נחתם הסכם בילטראלי כולל, בין ישראל לפיליפינים , בעניין גיוס מפוקח של עובדי סיעוד זרים. ישראל נמצאת במשא ומתן, לצורך הגעה להסכמים בילטראליים דומים עם מדינות נוספות.
בסיום הליכי ההכנה ליישום ההסכם/ ההסכמים הנ"ל, תפרסם הרשות בעוד מועד, נוהל ביצוע להזמנת עובדים זרים לסיעוד, במסגרת אותם ההסכמים והחל מהמועד שיפורסם על ידי הרשות לתחילת ביצוע ההסכם/ים, לא יתאפשר עוד המשך גיוס פרטי של עובדים זרים לסיעוד, שלא במסגרת ההסדרים המפוקחים האמורים.
הרחבה: 1. עדכון בעניין הסדרים בילטרליים להבאת עובדי סיעוד, חוזר מנהל 08/18 | 15/10/2018

          
2. חוזר מנהל מינהל 18/19 | 15/09/2019

ידיעה מס' 18. עדכון תעריפים למרכזי יום | 09/2018
השתתפות הזקן ליום שהות היא 15 ש"ח, משולמת בגובה אחיד ללא קשר לדרגת ההשתתפות של המוסד לביטוח לאומי.
הרחבה: עדכון תעריפים למרכזי יום - 09/2018

ידיעה מס' 17. הקלה בתשלום דמי ביטוח למקבלי קצבת שירותים מיוחדים או ילד נכה המעסיקים עובד זר | בטל"א, אפריל 2018
להרחבה בקישור:  https://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/hakala1.aspx

ידיעה מס' 16.
לא תופחת או תישלל קצבת סיעוד ממבוטחים שיחול שיפור במצבם; תוקדם העלאת הקצבה במקרי החמרה | 04/03/18
גם אם יתברר, באמצעות בדיקה מחודשת של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד, כי חל שיפור במצבו התפקודי של האדם הסיעודי – לא תישלל או תופחת קצבת הסיעוד שלו.
בנוסף, במידה וחלה החמרה במצבו של אדם סיעודי, אשר מזכה אותו בהגדלת שיעור קצבת הסיעוד שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי, הוא יקבל את הקצבה המוגדלת תוך שבוע בלבד.

הרחבה: חדשות וועדת העבודה והרווחה 04/03/2018


ידיעה מס' 15. החלטה על חלוקת יתרת מכסת הבאה לעידוד הזמנת עובדי סיעוד זרים במסגרת ההסדרים הבילטראליים עם נפאל וסרי לנקה | 31/01/18
הרחבה: חוזר ראש מינהל 02/18 | 31/01/2018


ידיעה מס'
14
.  אושרה תכנית הסיעוד הלאומית: סיעודיים ברמה 1 יוכלו לבחור בטיפול בבית וגמלתם תגדל | 06/03/18

ועדת העבודה אישרה את רפורמת הסיעוד, הקשישים יוכלו לבחור בין כסף לשעות סיעוד. התכנית אושרה במסגרת אישור התקציב והתכנית הכלכלית לשנת 2018, ותיושם בהדרגה החל מהשנה הבאה. אך יעשה מאמץ להקדים את יישומה לחודש 11/2018.
Image preview

תוספת שעות משמעותית לטיפול סיעודי בבית בחינם - הגדלה של עד כ-40% בכמות שעות הטיפול שיינתנו לקשישים במצב הסיעודי הקשה ביותר. שוויה המקסימלי של הגמלה בכסף יעמוד על 5,213 ש"ח בחודש.

עיקרי התכנית:
  יצירת רובד חדש לקצבת הסיעוד לקשישים ברמת תפקודית גבוהה של כ-1,378ש"ח 
      בחודש להכנסתם הפנויה.

  הכנסת טיפולי שיניים לקשישים לסל הבריאות – על מנת להקל את ההוצאה הכספית על
      טיפולים רפואיים לקשישים בישראל.

  הגדלת מעורבות קופות החולים בבית הקשיש – תכניות שישלבו טיפולי בריאות
      לקשישים בביתם ע"י רופאים, אחיות ושימוש בטכנולוגיות.

  הקמת מערך שיקום בקהילה - קופות החולים יפתחו מערך שיקום בקהילה כדי לשפר
         את איכות חייו, להאט את הידרדרות הקשיש ולהאריך את תוחלת חייו הבריאה.

  צמצום ביורוקרטיה – טופס מאוחד ומבחן אחד לכל קשיש סיעודי.

  שיפור איכות והגדלה משמעותית של השירותים החברתיים בקהילה - בניית מערך
      שירותים חברתיים בקהילה לטובת הקשישים שיגביר את מעורבותם בקהילה וישפר את
      רמת חייהם.

מתאם טיפול (Case Manager) – גורם מקצועי שיעזור לקשיש ולמשפחתו במיצוי
     הזכויות של הקשיש ובבניית תכנית טיפול אישית ומותאמת עבורו שתהווה כתובת אחת
     לכל צרכי הקשיש.

השתתפות ילדי המאושפזים באשפוז הסיעודי תבוטל.

מבוטחי הביטוחים הקולקטיביים מעל גיל 60 יוכלו להצטרף לביטוח קופת חולים ללא
     תקופת אכשרה וללא חיתום.

העלאת שכר המטפלות והמטפלים לחיזוק ועידוד התעסוקה בענף.

 מקור: הודעת הכנסת | 06/03/2018
הרחבה: חוק הביטוח הלאומי[נוסח משולב], התשנ"א-1995, סימן ב': גמלאות, 224 גמלת סיעוד, סעיפים 1 עד 6
 

ידיעה מס' 13אחרי שנים של מאבק: ישראל והפיליפינים יחתמו על הסכם להגנה על זכויות עובדים סיעודיים.
ההסכם, שצפוי להיחתם בעת ביקורו של הנשיא דוטרטה, יגביל את דמי התיווך שגובות חברות ההשמה מהעובדים ויכלול הקמת מנגנון משותף לשתי המדינות.
הרחבה: הארץ, חדשות חינוך וחברה, נעה לנדאו | 30/08/2018
Image preview

 נתניהו: "ההסכם עם הפיליפינים יוזיל באלפי דולר את שירותי הסיעוד"
שורת הסכמות היסטוריות בין רה"מ נתניהו והנשיא האורח רודריגו דוטרטה • במוקד: הסכם שיוזיל את עלות שירות הסיעוד לקשישים ויבטל את עמלות התיווך • החיסכון לכל משפחה: עד כ-12 אלף דולר.
הרחבה: ישראל היום, אריאל כהנא | 03/09/2018


ידיעה מס'
12
.  תשלומים לנותני שירותים למעסיקי עובדים זרים | 24/07/18
המוסד לביטוח לאומי יאפשר לזכאים הסיעודיים הממתינים לקליטת עובד זר,  לקבל את התוספת הניתנת למי שאיננו מעסיק עובד זר עד למועד הגעת העובד לעבודה אצלם ללא צורך בהתליית ההיתר. מדובר בתיקון מיטיב ועל כן בחר המוסד להטמיע אותו מיד עם סיום התהליך המיחשובי שעיקרו הצלבת המידע מרשות ההגירה עם הרשום בחשבונית
החל מחודש יוני 2018.
הרחבה: אגרת 393 - ביטוח סיעוד - עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי 02.2019 | 04/03/2019

 
ידיעה מס' 11. עלון בנושא העסקת עובד/ת זר/ה בענף הסיעוד | 26/07/2018

מידע כללי:
היתר להעסקת עובד/ת זר/ה בענף הסיעוד יינתן על פי הזכאות והמבחנים, הנערכים ע"י:
- המוסד לביטוח לאומי (במסגרת בקשה לגמלת סיעוד, שר"מ וכדומה) או משרד הביטחון     (בהתאם לקריטריונים שנקבעים לזכאים)
- במקרה של מבקשים שאינם זכאים לעבור מבחן תלות מהמל"ל בגלל גובה הכנסותיהם- מבחני תלות ייערכו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
היתרי ההעסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות (כגון בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכדומה).
הרחבה: עלון בנושא העסקת עובד/ת זר/ה בענף הסיעוד | 26/07/2018


ידיעה מס' 10. אישור בקשות חריגות שהוגשו לוועדה ההומניטארית | 06/08/2018
הודעה על החלטת שר הפנים, מר אריה מכלוף דרעי, להתיר בתנאים הארכת רישיון ב/1-סיעוד בבקשות חריגות שהוגשו לוועדה ההומניטארית בקשות שהוגשו בין התאריכים 01.08.2016 עד ליום 27.06.2018.
הרחבה: חדשות | רשות האוכלוסין וההגירה 06/08/2018
 


ידיעה מס' 9. עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי | 01/05/2018
מיום 01/04/2018 חברות הסיעוד ועמותות הסיעוד רשאיות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי (עבור הזכאים להעסיק עובדים זרים בסיעוד) את התעריפים (בש"ח) הבאים:

 תעריפים לשעת מטפל
תעריפים לשעת מטפל מעל גיל 70
מלכ"ר53.7952.50
נותן שירות שאינו מלכ"ר59.5058.00

הרחבה: עדכון: אגרת 366-ביטוח סיעוד –עדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי 04.2018 | 01/05/2018

 

ידיעה מס' 8. תשלומים לנותני שירותים המעסיקים עובדים זרים | 24/07/2018
זכאים סיעודיים הממתינים לקליטת עובד זר רשאים לקבל את התוספת הניתנת למי שאיננו מעסיק עובד זר, וזאת עד למועד הגעת העובד לעבודה אצלם ללא צורך בהתליית ההיתר.
הרחבה: המוסד לביטוח לאומי-מנהל הגמלאות אגף סיעוד, אגרת 369 א' | 04/07/2018

 

ידיעה מס' 7. אישור בן משפחה - מטפל בזכאי לגמלת סיעוד | 01/08/2018

מיום 01.08.18 רשאיות כל הוועדות המקומיות שעובדיהן מחתימים שעון הנוכחות – לאשר בני משפחה-מטפלים.
הרחבה: המוסד לביטוח לאומי-מנהל הגמלאות אגף סיעוד, אגרת 375 | 01/08/2018


ידיעה מס' 6. דו"ח עו"ס בבקשות להיתר משותף-עדכון הנחיה שפורסמה ב 09.04.18 | 25/06/2018
מיום 29.04.18 החל לפעול הסדר עם ביטוח לאומי המאפשר למנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה לקבל ישירות את המלצת הועדות המקומיות בדבר עומס טיפולי, במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד סיעוד אחד לשני מטופלים, כך שאין צורך לצרף חוו"ד סוציאלית לבקשות להיתרים משותפים לזכאים לחוק סיעוד.
בכל הקשור לבקשות להיתר משותף המוגשות לגבי מטופלים שאינם זכאים גמלת סיעוד, הוראות סעיף ג. 3.ה. לנוהל 9.2.0002 ימשיכו לחול, וחוו"ד הסוציאלית שתצורף לבקשה תוכל להינתן על ידי כל עובד סוציאלי מוסמך ולא על ידי הועדה המקומית.
עדכון לסעיף ג. 3 .ה. לנוהל 9.2.0002 בענין הנ"ל יפורסם בתקופה הקרובה.

הרחבה:  נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, סעיף ג.3.ה. | 07/06/2015ידיעה מס' 5. הודעה למקבל גמלת סיעוד המעסיק עו"ז בעניין פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח | 17/06/2018

החל מחודש אפריל 2018, מקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר - בין אם ההעסקה נעשית באמצעות חברת סיעוד ובין אם ההעסקה נעשית באופן פרטי ללא חברת סיעוד - יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד זר וזאת עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש. הפטור ניתן רק אם אתה משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.
הרחבה: פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק עובד זרידיעה מס' 4. ועדת חריגים הומניטארית - תיקון | ינואר 2018

העובדים הזרים המבקשים הארכת רישיון שהייה ועבודה בענף הסיעוד יאושרו מעתה ע"י הועדה המייעצת, בהתקיים כל התנאים הבאים:
1. עובדים זרים אשר לא שהו בישראל מעל 8 שנים, ובמקרה שהמטופל הסיעודי המבקש נמנה על אוכלוסיות הנכים המורכבות - מעל 12 שנות עבודה בישראל.
2. עובדים שהתמידו בעבודה בטיפול במטופל סיעודי אחד במשך תקופה של 24 חודשים
    לפחות.
3. עובדים שלא עזבו מיוזמתם את המטופל הסיעודי האחרון אותו סעדו.
4. עובדים שא הוגשה בקשה של מטופל סיעודי אחר בעניינם, מלבד על ידי בן הזוג של המטופל המבקש הנוכחי.


עד 51 חודשים
(4 שנים + 3 חודשים)

תקופת העסקה רגילה

עד 63 חודשים
(5 שנים + 3 חודשים)

תקופת החלפת עובדים שיצאו לחופשת מולדת

עד 96 חודשים
(8 שנים)

תקופת הארכת רישיון (ויזה) מטעמים הומניטריים

עד 156 חודשים
(13 שנים)

תקופת הארכת רישיון (ויזה) לסיעוד נכים מתחת לגיל פרישה בלבד

הרחבה:
1. עובדים זרים-טעמים הומניטאריים להארכת רישיון ישיבה | נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עו"ז לסיעוד בע"מ 21/06/2018
2. 
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון–ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ח–2018
3.  נוהל הוועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים | רשות האוכלוסין וההגירה, 24.07.2018


 

ידיעה מס' 3. אישור תיקון חוק הכניסה לישראל בעניין תנאים משופרים להארכת רישיון ישיבה ואישור גורף לבקשות לועדת חריגים שהוגשו בין 07/18 עד ליום 20/06/18

Image preview

הודעה מאת: רשות האוכלוסין וההגירה, יחידה: אגף דוברות והסברה, נושא: עובדים זרים

ועדת הפנים של הכנסת אישרה הבוקר (יום ד׳ 20.06.18) תיקון בחוק הכניסה לישראל, המתייחס לענף  המטפלים בסיעוד, עליה הוחלט בתמיכת שר הפנים, אריה דרעי
השר, תמך וקידם את ההצעה לתיקון החוק (שהוגשה על ידי ח״כ יואב קיש) בהתייחס לוועדה ההומניטרית המייעצת לשר בענף הסיעוד. התיקון קובע תנאי סף המתייחסים להתמדת עובדים זרים בסיעוד, אשר יעודדו אותם להישאר ולעבוד אצל אותו מטופל וכך תימנע נטישתם.
במקביל קובע התיקון הקלות בתנאי הסף לאלפי נכים קשים. לצד התיקון לחוק, כאמור, החליט השר דרעי לאשר אלפי בקשות להארכת רישיונם של מטפלים סיעודיים זרים, אשר הוגשו בגינם בקשות לוועדה ההומניטרית בין יולי 2016 ועד ה-20.6.2018 ואשר טרם התקבלה הכרעה בעניינם צעדים אלו מהווים שינויים והקלות חשובים בענף הסיעוד בו 
העסקת מטופל הינה בעלת משמעות גדולה, הן עבור המטפל והן עבור המטופל.
שר הפנים, אריה דרעי, בירך על החלטת הוועדה ואמר: העסקת מטפל סיעודי אינה פשוטה ואנו מטפלים באלפי מקרים קורעי לב להם אנו נדרשים למצוא פתרון ראוי. אני מקווה מאד שהצעדים שאושרו הבוקר יהוו שיפור בחיי החולים הסיעודיים בישראל ויקלו על בני משפחותיהם״

 

ידיעה מס' 2. בקשה להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד בתקופת אשפוז | 05/03/2018

כאשר מטופל מאושפז, וברצונו להעסיק עובד זר בסיעוד, עליו יש לצרף לטופסי הבקשה, גם סיכום ביניים מטעם המוסד הרפואי (בי"ח/מוסד שיקומי) שיכלול המלצת רופא או אחות לגבי תפקוד המטופל ומידת תלותו בעזרת הזולת וכן טופס ה'. בסיכום הרפואי/הדו"ח תופיע חתימה, מס' רישיון וחותמת של כותב הדו"ח.
כאשר המטופל אינו מאושפז ובקשתו לקבלת היתר מועברת לדיון בועדה מייעצת של רשות האוכלוסין וההגירה - יש לצרף לטופסי הבקשה גם סיכום מידע רפואי וכן דו"ח תפקודי(א.ד.ל) מטעם איש צוות רפואי בקופ"ח (רופא משפחה/אחות מוסמכת).


ידיעה מס' 1. הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז | 30/01/2017

זכאי גמלת סיעוד המאושפז בבית חולים כללי יהיה רשאי להמשיך ולקבל טיפול בצרכיו האישיים במסגרת הגמלה, במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוזו (הזכאות הורחבה מ-14 ל-30 ימים החל מיום 01/02/2017 ואילך).  במידה והאשפוז יימשך מעבר ל-30 ימים, יופסקו שירותי הגמלה החל מהיום ה-31 לאשפוז.
הרחבה: הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז-אגרת 332 | המל"ל, מנהל הגמלאות, אגף סיעוד | 02/02/2017