טפסים וקישורים

1. טפסים

א. בנושא העסקת עובדים זרים

מידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים
בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
נוהל העסקת עובד זר בסיעוד
נוהל לשכות פרטיות להבאה,לתיווך ולטיפול בעו"ז
בקשה לביצוע מבחן תלות
תביעה לגמלת סיעוד.
בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה.
הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי.

כל הטפסים והאישורים של המוסד לביטוח לאומי.
הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית.
תעוד תשלומי מעסיק לעובד.
בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי המעסיק מטפל צמוד.
עובדים זרים חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב - עברית \ אנגלית.
נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות.
נוהל ניסוי: מחליף עובד זר שיצא לחו"ל באשרת חזור (אנטר ויזה). נספח א | נספח ב.
נוהל להארכת אשרות של עובדים זרים בסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים.
הודעה למעסיק בדבר ניכויים מותרים.
קבלת ערכת מגן שלא בתחנה ללא תשלום עקב מוגבלות.


              ב. בנושא ביטוח חובה לעובדים זרים

- ביטוח בריאות

איילון חברה לביטוח בע"מ.
מנורה מבטחים בע"מ.

 

 2. קישורים

המוסד לביטוח לאומי - טפסים ואישורים.
משרד הפנים.
משרד הרווחה.
שירות התשלומים הממשלתי.
זכותון לעובדים זרים.
תקציר חוק עובדים זרים.