טפסים וקישורים

1. טפסים

    א. בנושא העסקת עובדים זרים


    ♥ בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר והארכת היתר קיים
    ♥ בקשה לביצוע מבחן להערכת תלות
    ♥ בקשה להחזר אגרת בקשה להיתר ו/או אגרת מבחן תלות
    ♥ בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי המעסיק מטפל צמוד.
   
בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה.
    ♥ תביעה לגמלת סיעוד.
    ♥ כל הטפסים והאישורים של המוסד לביטוח לאומי.
    ♥ הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית.
    ♥ תעוד תשלומי מעסיק לעובד.
 

             ב. בנושא ביטוח בריאות לעובדים זרים
 
            ♥ איילון חברה לביטוח בע"מ.
            ♥ מנורה מבטחים בע"מ.
            ♥ הראל חברה לביטוח בע"מ.
 מעסיקים עובד זר ?
מארחים תייר ?
דאגו לו לביטוח בריאות
כאן!


       2. נהלים ומידע

אוגדן חובות וזכויות למטופלים ולעובדים זרים בענף הסיעוד
נוהל העסקת עובד זר בסיעוד
נוהל לשכות פרטיות להבאה,לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד
מידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים ולמסתננים
נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות.
נוהל ניסוי: מחליף עובד זר שיצא לחו"ל באשרת חזור (אנטר ויזה). נספח א | נספח ב.
הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי.
נוהל להארכת אשרות של עובדים זרים בסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים.
עובדים זרים חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב - עברית \ אנגלית.
הודעה למעסיק בדבר ניכויים מותרים.
קבלת ערכת מגן שלא בתחנה ללא תשלום עקב מוגבלות.
זכותונים לעובדים זרים ומידע נוסף בשפות שונות.
חוק עובדים זרים. 
צו עובדים זרים.
תקנות עובדים זרים.
חוק זכויות החולה.

 

3. קישורים לאתרים חשובים

רשות האוכלוסין.
משרד הרווחה.
שירות התשלומים הממשלתי.